Christine Muchemu to Receive ISPA Foundation Scholarship