Christine Muchemu to Receive 2018 ISPA Foundation Scholarship